A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

NACIONĀLĀ DROŠĪBAS IESTĀDE

 

Industriālā drošība

Industriālās drošības sertifikāts (IDS) ir kompetentas drošības iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina komersanta tiesības veikt darbu, kas satur valsts noslēpumu, starptautisko organizāciju vai ārvalstu klasificētu informāciju un komersanta spēju nodrošināt šāda veida informācijas aizsardzību.

Pamatojums:

- likuma „Par valsts noslēpumu” 7. panta 5. un 5.1 daļa,
- Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumu Nr. 21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” 2. punkts,
- Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumi Nr. 417 „Industriālās drošības sertifikātu noteikumi”.

Industriālās drošības sertifikāta saņemšanas kārtība

Latvijā reģistrētiem komersantiem IDS izsniedz SAB.

Pirms IDS izsniegšanas tiek veikta komersanta pārbaude saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 417. Pieteikuma formu iespējums lejuplādēt šeit.

Pārbaudot komersantu IDS piešķiršanai, izvērtē:

- komersanta uzticamību,
- īpašnieka, galveno amatpersonu un darbinieku iespēju saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam vai sertifikātu darbam ar NATO vai ES klasificēto informāciju,
- komersanta spēju nodrošināt valsts noslēpuma, NATO vai ES klasificētās informācijas aizsardzības prasības.

IDS tiek izsniegts uz noteiktu termiņu, kas nepārsniedz 5 gadus, un komersantam IDS jāuzrāda pasūtītājam, ja tas vēlas piedalīties valsts iestāžu iepirkumu konkursos, kuru izpildes gaitā nepieciešams iepazīties ar valsts noslēpuma objektiem un starptautisko organizāciju klasificētu informāciju.

Iesniedzamo dokumentu apjoms un raksturs ir noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 417.

Tomēr atkarībā no veicamo darbu un uzņēmuma specifikas iesniedzamo dokumentu saraksts var arī mainīties. Pārbaudes gaitā no komersanta var tikt pieprasīti papildu materiāli vai precizējumi, ja tas nepieciešams objektīvai faktu noskaidrošanai.

Industriālās drošības sertifikātu veidi

IDS norāda tā kategoriju un atļauto valsts noslēpuma objektu vai starptautisko organizāciju klasificētās informācijas uzglabāšanas un apstrādes veidu:

- pasūtītāja telpās;

- pasūtītāja un komersanta telpās, apstrādei neizmantojot informācijas sistēmas;

- pasūtītāja un komersanta telpās, apstrādei izmantojot akreditētas informācijas sistēmas.

Lai saņemtu tiesības apstrādāt klasificēto informāciju elektroniskā formā, komersantam ir jāsaņem informācijas sistēmas akreditācija, par ko tiek izsniegts atsevišķs akreditācijas raksts.

IDS rada iespēju komersantam iepazīties ar attiecīgiem valsts noslēpuma objektiem vai starptautisko organizāciju klasificēto informāciju konkrēta valsts pasūtījuma ietvaros, taču negarantē, ka komersants iegūs tiesības izpildīt šo pasūtījumu, jo par tā piešķiršanu jebkurā gadījumā lemj pasūtītājs.

IDS neesamība nevar tikt uzskatīta par ierobežojumu piedalīties iepirkuma konkursos, ja iepirkuma izpilde nav saistīta ar valsts noslēpuma aizsardzību. Katra konkrēta iepirkuma iespējamo saistību ar valsts noslēpuma aizsardzību apliecina attiecīgās valsts drošības iestādes izsniegts atzinums.

Latvijas komersanti, ja ir saņēmuši attiecīgas pakāpes IDS, var piedalīties starptautisko organizāciju (NATO, ES) izsludinātos iepirkuma konkursos, kas satur šo starptautisko organizāciju klasificēto informāciju.