A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

AKTUALITĀTES

SAB 2006.GADA DARBĪBAS PĀRSKATS

Šī ir ikgadējā ziņojuma par Satversmes aizsardzības biroja darbību publiskā daļa. Tajā nav informācijas, kas ir aizsargājama un nav izpaužama.

2006.gadā Satversmes aizsardzības birojs (SAB) turpināja darbu iepriekš aizsāktajos virzienos, un tas, izmantojot iepriekšējās iestrādes un plašinot informācijas avotu loku par biroja interešu lokā esošajiem jautājumiem, ir ļāvis birojam dotos uzdevums izpildīt kvalitatīvāk un produktīvāk.

IZLŪKOŠANA

SAB izlūkošanas darbā koncentrējas uz savlaicīgas un apsteidzošas informācijas iegūšanu par potenciāliem apdraudējumiem Latvijas valsts interesēm. Izlūkošanas darbs ir vērsts divos pamatvirzienos. Pirmkārt, tiek vākta informācija par citu valstu plānoto un īstenoto politiku attiecībā pret Latviju, un, otrkārt, tiek izzināti ārvalstu izlūkdienestu mērķi, intereses un darbības metodes Latvijā.

Aizvadītajā gadā SAB apmainījās ar informāciju ar pārējām valsts drošības iestādēm un citu valstu partnerdienestiem par jautājumiem, kas skar terorismu, organizēto noziedzību, narkotiku kontrabandas ceļus, kā arī dubultas pielietojamības preču – tādu preču, kuras var izmantot gan civiliem, gan militāriem mērķiem – apriti. Iegūtā informācija atbilstoši likumā noteiktajai kompetencei tālākam darbam tika nodota attiecīgajām tiesībsargājošajām institūcijām.

Veicot izlūkošanas darbu, 2006.gadā tika konstatēta tendence, ka ārvalstu specdienesti kontaktu veidošanai dibina dažādu nozaru piesegorganizācijas, daudzas no kurām darbojas starptautiskā mērogā. Sadarbības un attiecību veicināšanai tiek izmantoti arī dažādi biznesa projekti. Šādā veidā ārvalstu specdienesti cenšas piesaistīt politisko un ekonomisko grupējumu līderus, lai rastu iespēju iegūt to rīcībā esošo informāciju. SAB ir apzinājis šādas organizācijas, un veic nepieciešamos pretizlūkošanas pasākumus valsts noslēpumu saturošas informācijas aizsardzībai.

PRETIZLŪKOŠANA

Līdzīgi kā iepriekšējos gados arī 2006.gadā ārvalstu specdienesti interesējās par politiskajiem, ekonomiskajiem, militārajiem un sabiedriskajiem procesiem Latvijā. Trīs notikumi, kas pērn piesaistīja ārvalstu specdienestu lielāko interesi bija Saeimas vēlēšanas, NATO valstu un valdību vadītāju sanāksme Rīgā un Valsts prezidentes kandidēšana uz ANO ģenerālsekretāra amatu.

Nozīmīgākais SAB pretizlūkošanas darba sasniegums ir tas, ka 2006.gadā ir izdevies ievērojami samazināt ārvalstu specdienestu pārstāvju aktivitāti Latvijā, kas tiem ir liedzis vai būtiski apgrūtinājis izpildīt saņemtos uzdevumus. Iespējams tieši šī iemesla dēļ aizvadītajā gadā vairākkārt ir konstatēts, ka informāciju par Latviju ārvalstu izlūki vāc, strādājot citās valstīs.

2006.gada laikā aktīvu SAB pretizlūkošanas pasākumu rezultātā tika pārtraukta vai netika pieļauta trīs identificētu ārvalstu izlūku darbība Latvijā. Divi no tiem arī SAB partnerdienestos novērtēti kā sevišķi aktīvi un pieredzējuši izlūki. SAB darba rezultātā tika pārtraukta arī divu par piederību ārvalstu specdienestiem aizdomās turētu personu darbība Latvijā.

KLASIFICĒTĀS INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA

2006.gadā klasificētās informācijas aizsardzības darbu būtiski ietekmēja Rīgā notikusī NATO valstu un valdību vadītāju sanāksme – tika izsniegts ievērojami vairāk sertifikātu darbam ar NATO klasificēto informāciju nekā ierasts, kā arī būtiski pieauga Latvijas komersantu interese par iespēju iegūt industriālās drošības sertifikātu, kas ļauj veikt darbus, kuru izpilde saistīta ar valsts noslēpumu saturošu informāciju.

Kopumā Nacionālā drošības iestāde, kas ir SAB apakšstruktūra, sertifikātu pastāvīgam darbam ar NATO klasificēto informāciju piešķīra 678 personām, bet sertifikātu darbam ar Eiropas Savienības klasificēto informāciju saņēma 521 persona. NATO samita laikā tika izsniegti 1538 īslaicīgie sertifikāti darbam ar NATO klasificēto informāciju, kas savu spēku zaudēja jau novembra beigās, jo tie personām bija izsniegti uz konkrētā pasākuma organizēšanas un norises laiku. Pēc veiktajām komersantu pārbaudēm industriālās drošības sertifikāts tika izsniegts 44 Latvijā reģistrētiem komersantiem.

2006.gadā speciālā atļauja darbam ar valsts noslēpumu tika izsniegta 993 personām – no tām 155 1.kategorijas (darbam ar sevišķi slepenu informāciju), 514 2.kategorijas (darbam ar slepenu informāciju) un 324 3.kategorijas (darbam ar konfidenciālu informāciju) speciālās atļaujas. Pēc personas pārbaudes veikšanas 13 gadījumos tika pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt speciālo atļauju darbam ar valsts noslēpumu. (Šie dati neietver speciālo atļauju skaitu, ko izsniegusi Drošības policija un Militārās izlūkošanas un drošības dienests, kam ir tiesības izsniegt 2. un 3. kategorijas speciālās atļaujas darbam ar valsts noslēpumu.)

2006.gadā tika veikta visu darbam ar Eiropas Savienības un NATO klasificēto informāciju sertificēto institūciju klasificētās informācijas aizsardzības prasību ievērošanas ikgadējā pārbaude, kā arī tika sertificētas 12 jaunas institūcijas.

2006.gada nogalē NATO Drošības birojs veica pilnu inspekciju, kuras laikā vērtēja klasificētās informācijas aizsardzības pasākumu izpildi un kvalitāti Latvijā. Drošības biroja atskaitē Latvijā ieviestie klasificētās informācijas aizsardzības pasākumi ir atzīti par „vairāk kā apmierinošiem” un atsevišķās jomās pat par progresīvākiem nekā NATO drošības prasības.

NATO VALSTU UN VALDĪBU VADĪTĀJU SANĀKSME RĪGĀ

NATO samita gatavošanas un norises laikā SAB bija trīs uzdevumi – klasificētās informācijas pārraides sistēmu nodrošināšana un sertificēšana, pretizlūkošanas darba aktivizēšana, lai novērstu iespējamos drošības apdraudējumus, un izlūkošanas informācijas apmaiņa ar partnerdienestiem.

SAB bija atbildīgā institūcija par klasificētās informācijas aizsardzību NATO samita norises vietās, īpaši liels SAB darba apjoms tika ieguldīts Latvijas Nacionālās operas tehniskās drošības kvalitātes uzlabošanā un garantēšanā. Reaģējot uz pastiprināto ārvalstu specdienestu interesi par NATO samita darba kārtību un pieņemtajiem lēmumiem, SAB izvērsa stingrus pretizlūkošanas pasākumus, kas ļāva veiksmīgi ierobežot un samazināt ārvalstu izlūkdienestu darbinieku aktivitāti.

Pēc pasākuma veiktā analīze apliecina, ka izvērstie pretizlūkošanas pasākumi un izmantotie tehniskie risinājumi bija atbilstoši, un klasificētās informācijas nesankcionēta iegūšana nebija iespējama. Ļoti atzinīgi informācijas aizsardzības idejisko un tehnisko risinājumu novērtēja arī vairāki NATO dalībvalstu speciālisti, kas neslēpa, ka ir patiesi pozitīvi pārsteigti par Latvijā redzēto drošības pasākumu augsto līmeni un kvalitāti.

SAB DARBA ORGANIZĀCIJA

Vērtējot personāla un administratīvo attīstību SAB, ir jāsecina, ka 2006.gads bijis stabils, bez būtiskām pārmaiņām. SAB arvien var lepoties ar izteikti zemu kadru mainību, kas ļauj arvien kāpināt biroja darba ražīgumu un kvalitāti.

Tiek veicināta darbinieku tālāka izglītības gūšana. SAB turpina nodrošināt angļu valodas nodarbību organizēšanu darbiniekiem. Sadarbībā ar ārvalstu partnerdienestiem tiek organizētas specifiskas, izlūkdienesta darbības jomai nepieciešamas mācības.

SAB 2007.GADA DARBA PRIORITĀTES

Nākamajam gadam pretizlūkošanas darbam noteiktas divas galvenās prioritātes – pirmkārt, identificēt un ierobežot ārvalstu specdienestu darbību Latvijā, otrkārt, apkopot informāciju par Latvijas Republikas pilsoņu un institūciju apdraudējumu ārvalstīs, un sadarbībā ar attiecīgajām institūcijām veikt nepieciešamos pasākumus apdraudējuma novēršanai.

Izlūkošanas darba galvenie uzdevumi 2007.gadā ir ārvalstu specdienestu politisko un ekonomisko interešu un ietekmes instrumentu Latvijā identificēšana un savlaicīga apsteidzošas informācijas sagatavošana atbildīgajām amatpersonām valsts interesēm atbilstošāko lēmumu pieņemšanai.

Valsts noslēpuma, Eiropas Savienības un NATO klasificētās informācijas aizsardzības jomā izvirzītās prioritātes – pirmkārt, turpināt pilnveidot un attīstīt drošos elektroniskos sakarus, otrkārt, kopīgi ar pārējām valsts drošības iestādēm izstrādāt priekšlikumus telpu fiziskās drošības prasību pilnveidošanai atbilstoši starptautiskajai praksei, treškārt, uzlabot valsts noslēpuma aizsardzības sistēmu, vienkāršojot aptaujas lapu un precizējot aptaujas lapas aizpildīšanas termiņus.  

2007.02.27