A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

NACIONĀLĀ DROŠĪBAS IESTĀDE

 

Industriālā drošība

Industriālās drošības sertifikāts (IDS) ir SAB izsniegts dokuments, kas apliecina komersanta gatavību un spēju veikt darbu, kas saistīts ar valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO), Eiropas Savienības (ES) vai ārvalstu klasificētās informācijas izmantošanu un komersanta spēju nodrošināt šāda veida informācijas aizsardzību. Komersantam IDS ir nepieciešams, ja tas vēlas piedalīties valsts iestāžu iepirkumos, kuros pasūtītājs šādu prasību ir izvirzījis un kuru izpildes gaitā komersanta darbiniekiem nepieciešams iepazīties, radīt vai apsargāt valsts noslēpumu, NATO, ES vai ārvalstu klasificēto informāciju vai iekļūt telpā, telpu grupā un tai apkārt esošajā teritorijā, kurā noteikts specifisks drošības režīms.

Normatīvais regulējums:

- likums „Par valsts noslēpumu”;

- Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumu Nr. 21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”;

- Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumi Nr. 417 „Industriālās drošības sertifikātu noteikumi”.

Uz industriālās drošības sertifikāta saņemšanu var pretendēt komersants, kurš:

- ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā,

- ir dibināts vismaz pirms diviem gadiem un veic komercdarbību,

- noteiktā termiņā valsts drošības iestādei iesniedzis visus normatīvajos aktos noteiktos speciālajai pārbaudei nepieciešamos dokumentus un norādījis pamatojumu, kas apliecina nepieciešamību saņemt industriālās drošības sertifikātu,

- ir piekritis, ka valsts drošības iestāde veiks komersanta un ar to saistītu personu pārbaudi.

Iesniedzamie dokumenti industriālās drošības sertifikāta saņemšanai

- Atbilstoši aizpildīts (atbildes uz visiem jautājumiem sniegtas ar vārdiem un/vai cipariem) komersanta pieteikums industriālā drošības sertifikāta saņemšanai, kura veidlapa ir pieejama Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumu Nr. 417 „Industriālās drošības sertifikātu noteikumi” pielikumā (iespējams lejuplādēt šeit);

- Komersanta skaidri definēts pamatojums IDS nepieciešamībai pieteikuma 5. punktā, norādot konkrētus līgumus, kuru izpildē komersantam pastāv nepieciešamība izmantot valsts noslēpumu, NATO, ES vai ārvalstu klasificēto informāciju, vai iepirkumus, kuros komersants vēlas startēt un kuros ir izvirzīta prasība pēc atbilstošas kategorijas IDS;

- Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumu Nr. 21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” 11. punktā noteiktos dokumentus visām 2018. gada 10. jūlija noteikumu Nr. 417 „Industriālās drošības sertifikātu noteikumi” 25. punktā minētajām personām, kurām ir Latvijas Republikas pilsonība. Visi personu pārbaudei iesniedzamie dokumenti jāsagatavo pašrocīgi (rokrakstā), sniedzot atbildes uz visiem aptaujas lapas jautājumiem ar vārdiem un/vai cipariem. Personas aptaujas lapas veidlapu iespējams lejupielādēt šeit.

Pieteikumu IDS saņemšanai iesniedz tikai SAB.

SAB pēc komersanta iesniegto dokumentu pārbaudes ir tiesības pieprasīt komersantam papildus informāciju, kas ir nepieciešama speciālās pārbaudes uzsākšanai. Minēto informāciju komersants iesniedz mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas vai valsts drošības iestādes norādītajā termiņā. Nesaņemot no komersanta pārbaudes uzsākšanai visu nepieciešamo informāciju vai argumentētu atbildi informācijas iesniegšanai vēlākā termiņā, SAB ir tiesības lemt par pārbaudes izbeigšanu. Šādā gadījumā komersants pieteikumu atkārtoti var iesniegt ne agrāk kā gadu pēc paziņojuma saņemšanas par pārbaudes izbeigšanu.

Industriālās drošības sertifikāta saņemšanas kārtība

Pirms IDS izsniegšanas tiek veikta komersanta speciālā pārbaude saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti likumā “Par valsts noslēpumu” un Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 417 „Industriālās drošības sertifikātu noteikumi”.

Komersanta pārbaudi IDS saņemšanai ir tiesīgas veikt visas trīs valsts drošības iestādes – Satversmes aizsardzības birojs, Valsts drošības dienests un Militārās izlūkošanas un drošības dienests.

IDS tiek izsniegts uz noteiktu termiņu, kas nepārsniedz 5 gadus.

Ņemot vērā komersanta specifiku un tā sniegto pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo IDS veidu, iesniedzamo dokumentu saraksts valsts drošības iestādes veiktās speciālās pārbaudes ietvaros var arī mainīties. Pārbaudes gaitā no komersanta var tikt pieprasīti papildu materiāli vai precizējumi, ja tas nepieciešams objektīvai faktu noskaidrošanai.

Industriālās drošības sertifikātu veidi

- pēc kategorijas atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumu Nr. 417 „Industriālās drošības sertifikātu noteikumi” 4. punktam;

- ar vai bez tiesībām komersanta telpās glabāt valsts noslēpumu, NATO, ES vai ārvalstu klasificēto informāciju. Komersants var arī saņemt tiesības apstrādāt klasificēto informāciju elektroniskā formā. Lai tās iegūtu, komersantam ir jāsaņem IDS ar tiesībām komersanta telpās glabāt valsts noslēpumu, NATO, ES vai ārvalstu klasificēto informāciju un informācijas sistēmas akreditācija, par ko SAB izsniedz atsevišķu akreditācijas vēstuli (sertifikātu).

Industriālās drošības sertifikāta izmantošana iepirkumos

IDS rada iespēju komersantam iepazīties ar attiecīgo valsts noslēpumu, NATO, ES vai ārvalstu klasificēto informāciju konkrēta valsts pasūtījuma ietvaros, taču negarantē, ka komersants iegūs tiesības izpildīt šo pasūtījumu, jo par to jebkurā gadījumā lemj pasūtītājs.

IDS neesamība nevar tikt uzskatīta par ierobežojumu piedalīties iepirkuma konkursos, ja iepirkuma izpilde nav saistīta ar valsts noslēpuma, NATO, ES vai ārvalstu klasificētās informācijas aizsardzību. Katra konkrēta iepirkuma iespējamo saistību ar valsts noslēpuma, NATO, ES vai ārvalstu klasificētās informācijas aizsardzību apliecina attiecīgās valsts drošības iestādes izsniegts atzinums.

Latvijas komersanti, kuri ir saņēmuši attiecīga veida IDS, var piedalīties starptautisko organizāciju (NATO, ES) izsludinātos iepirkuma konkursos, kas paredz šo starptautisko organizāciju klasificētās informācijas apstrādi.

Ja līguma izpildē nepieciešams apstrādāt valsts noslēpumu, NATO, ES vai ārvalstu klasificēto informāciju, līgumā jābūt iekļautai drošības sadaļai. Vadlīnijas pasūtītājiem drošības prasību noteikšanai iepirkumu dokumentācijas un līguma drošības sadaļu sagatavošanai iespējams lejuplādēt šeit.