A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

NACIONĀLĀ DROŠĪBAS IESTĀDE

Dokumentu aprites uzraudzība un kontrole

Lai kontrolētu un uzraudzītu NATO un ES klasificētās informācijas aprites drošību Latvijas Republikā, NDI ietvaros ir izveidots Centrālā reģistra birojs, kas pārrauga Latvijas Republikas iestādēs izveidoto Apakšreģistru un Kontrolpunktu darbu.

Centrālā reģistra birojs veic uzskaiti par saņemto un izstrādāto NATO un ES slepeno un sevišķi slepeno informāciju, kā arī ar atomieročiem saistītu informāciju. NATO un ES normatīvi paredz stingru pasākumu ievērošanu šādas informācijas apritē, kā arī regulāru atskaišu iesniegšanu NATO Drošības birojam.

Apakšreģistru sistēma

Apakšreģistrs ir speciāla institūcijā izveidota daļa vai sevišķās lietvedības apakšstruktūra, kas organizē un kontrolē  NATO un ES klasificētās informācijas apriti un aizsardzību (reģistrācija, pavairošana, uzglabāšana, iznīcināšana). Apakšreģistrs pārrauga tā pakļautībā esošo Kontrolpunktu darbu.

Lai Apakšreģistrs varētu uzsākt darbu ar klasificēto informāciju, tam jāatbilst Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” izvirzītajām prasībām. Institūcijas pārbaudē tiek izvērtēts, vai veiktie pasākumi nodrošina NATO un ES klasificētās informācijas drošu uzglabāšanu un apriti institūcijā. Pozitīva atzinuma rezultātā Apakšreģistrs tiek sertificēts un var sākt darbu ar NATO un ES klasificēto informāciju.

Centrālā reģistra birojs veic regulāras drošības inspekcijas sertificētajos Apakšreģistros un Kontrolpunktos.