A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS
 TOTALITĀRISMA SEKU DOKUMENTĒŠANAS CENTRS
 
Nozīmīgākie TSDC pētījumi
 
Latvijas izlūkdienesti 1919-1940 664 likteņi. - R., 2001.

Niedre O., Daugmalis V., Slepenais karš pret Latviju. - R., 1999.

I.Zālīte. LPSR VDK uzbūve un galvenie darba virzieni (1980-1991) // Latvijas Vēsture. -1999. - N.1. -111. - 119.lpp.

I.Zālīte. Radošā inteliģence - VDK kontroles objekts un propagandas ierocis (70. -  80. gadu atspoguļojums VDK dokumentos) // Latvijas Vēsture. - 1998. - N.3. -55. - 61.lpp.

I.Zālīte. Galvenās nevardarbīgās pretošanās formas un slēptais nacionālisms kā iekšējā nepakļaušanās padomju režīmam Latvijā (70. - 80.gadi) // Latvijas Vēsture. - 1997. - N.4. -79. - 89.lpp.

I.Zālīte, S.Dimante. Četrdesmito gadu deportācijas. Struktūranalīze. // Latvijas Vēsture. - 1998. - N.2. - 73. - 82.lpp.

I.Zālīte, A.Bergmanis. Komunistiskā vara un baznīca // Okupācijas varu politika Latvijā 1939-1991 (dokumentu krājums). - R., 1991. - 379. - 416.lpp.

Arhīva lieta “Lursens”// Latvijas Arhīvi. - 1996. N.1. - 2. - 89. - 102.lpp.
                    Latvijas Arhīvi. - 1996. N.3. - 4. - 125. - 132.lpp.
                    Latvijas Arhīvi. - 1997. .N.1 -  65. - 70.lpp.    
                    Latvijas Arhīvi. - 1997. N.2. - 97. - 108.lpp.    

R.Jansons, I.Zālīte. LPSR valsts drošības dienesta izveidošana un tā galvenie represīvie uzdevumi 1944. - 1956.gadā // Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. - 3.sēj. - R., 2001. - 373. - 476.lpp.        

A.Bergmanis. LPSR valsts drošības dienesta attīstība un loma genocīda īstenošanā Latvijā (1944-1953) // Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. - 3.sēj. -  R., 2001. -  477. - 538.lpp.

A.Bergmanis. Politiskās pārmaiņas Latvijā 1953. gadā. // Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. - 9.sēj. - R., 2003. - 109. - 118.lpp.

R.Jansons. Bruņotās pretošanās kustības Latvijā 1944. - 1956.gadā: vēstures izpētes stāvoklis un tālākie pētniecības virzieni. // Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. - 9.sēj. - R.,  2003. - 343. - 357.lpp.

A.Bergmanis, I.Zālīte. Okupācijas varas represīvā sistēma: Latvijas PSR Valsts drošības komitejas darbība (1953-1959) // Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. - 10.sēj. - R., 2004. - 373. - 432.lpp.

R.Jansons. Bruņotās pretošanās kustības apspiešana pirms Latvijas iedzīvotāju deportācijas 1949. gadā // Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. - 10.sēj. - R., 2004. - 483. - 508.lpp.

A.Bergmanis, R.Jansons,  I.Zalite. The activitate and the Main Repressive Tasks of Latvian SSR Agencies of National Security 1944 - 1956. // The Hidden and Forbidden of Latvia under Soviet and Nazi occupations 1940. - 1991. - vol.14. - R., 2005. - 271. - 285.p.

A.Bergmanis, I.Zālīte. Latvijas PSR Valsts drošības komitejas nozīmīgākie darbības virzieni (1960 - 1964) // Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. -  R., 2003. -13.sēj. - 537. - 538.

R.Jansons. Totalitārā režīma represīvo institūciju mijiedarbība un nozīme sabiedrības pārvaldē Latvijas PSR (1945-1959) // Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. - R., 2003. - 13.sēj. - 489. - 509.lpp.

A.Bergmanis. Latvijas PSR slepenā dienesta cīņa ar nacionālajiem partizāniem. // Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. - 17.sēj. - R.,  2006. - 116. - 123.lpp.

R.Jansons. Čekistu militārās operācijas pret Latvijas nacionālajiem partizāniem. // Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. - 17.sēj. - R., 2006. - 116. - 123.lpp.

A.Bergmanis. Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca no 1944. līdz 1968.gadam. // Teoloģija: Teorija un prakse. Mūsdienu teologu raksti. - [2006.]. - R., 294. - 387.lpp.

A.Bergmanis, I.Zālīte. Latvijas PSR Valsts drošības komiteja un sabiedrības ideoloģiskā kontrole (1965-1990) // Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. 19.sējums Okupētā Latvija 1940 - 1990. - R. -2007. - 449. - 500.lpp.

A.Bergmanis.Latvijas iedzīvotāju baumas par karu 1040. - 1941.gadā. // Okupācijas muzeja gadagrāmata. - R., 2003. -  89. - 114.lpp.

A.Bergmanis. Latvieši Tālajos austrumos un atgriešanās dzimtenē 20.gs. 20. - 30.gados // Latvijas vēstures institūta žurnāls. - 2010. - N.3. -  68. - 122.lpp.